Logo della Provincia del Medio Campidano

Sardegna

Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti

Vivere la campagna

Centru “@ll in” a dispositzioni de is citadinus

alunni

Friday, July 6, 2012 - COMUNICATO STAMPA

Cenàbara 6 de Argiolas de su 2012 – Comunicau po is giornalis

Cun s’obertura de su Centru @ll in su 20 de Làmparas passau, sa Província de su Campidanu de Mesu e su Comunu de Biddacidru ant ativau unu servítziu nou po is citadinus: unu centru cun cuindixi (15) “computer”, duus dedicaus a is disàbbilis, siat a cussus tenint probbremas a si movi siat a is chi no nci bint puru.
Su centru s’agatat ande sa “mediateca” comunali in Biddacidru me in is localis asuta de sa sedi de su Consillu de sa Província, in bia Parrocchia.
Me in is primus mesis su centru at a tenni unu oràriu redúsiu, dexotu oras a sa cida, chi ant a bessiri trinta (30), candu sa gestioni de sa sedi at a essi organizada cun sa messa a puntu de is computer e de is servítzius a dispositzioni de ischi tenint deetu de usu.
Is citadinus, cun sa carta de identidadi e coixi fiscali, podint adaia u ntru me in is dì avatatis, o fai una primu registratzioni:
lunis e mércuis de is cuatru e mesu (16,30) a is seti e mesu de amerìì ( 19,30)
martis- gióbia – cenàbara de is noioras e mesu (9,30) fintzas a sa una e mesu de mengianu (13,30)
Funt a dispositzioni is “computer”, su “scanner”, su fotocopiatori, is “webcam” e totus is programas piatzaus, intra de custus is “software”sofisticaus cumenti a Jaws, a “Magic” e a “ OCR”, po is chi no bint e i chi bint pau pagu, in prus s barra “braille” eletrónica, chi fait de tastiera multimediali. Totus tenint sa possibbilidadi e navigai me in su “web”, de lograi cumpeténtzias informàticas, de sodigai sa diferéntzia digitali po milliorai sa comunicatzioni cun s’Amministratzioni Púbbrica: custu est s’arresurtau importanti de su trabballu fatu impari de su Comunu, sa Província e de sa Regioni. Is Entis fichius, firmatàrius de una cunventzioni aposita, trabballant impari po sa gestioni e po sa millioria de su centru po mesu de unu grupu operativu. Is centrus “@ll in” funt spaniaus in totu su territóriu regionali ande comunus, iscolas, bibbliotecas e tenint s’iscopu de spaniai sa cultura de “internet” cumenti a ainas po formai e po favoressi is citadinus, pruscatotu me in is raportus cun s’Amministratzioni Púbbrica.
S’Assessori de sa Província de su Campidanu de Mesu, Gianluigi Piano, narat: “ Su progetu finantziau de sa Regioni, bit sa Província de su Campidanu de Mesu s’única província in Sardigna a ai obertu una sedi, chi, própriu gratzias a s’intesa e a su trabballu fatu impari cun su Comunu de Biddacidru, si preparaus a promovi cumenti a polu formativu, didaticu e infprmativu, acapiau a sa “mediateca” e a is servítzius bibbliotecàrius. Difatis, gratzias a sa fornidura de programmas ispecialis po is chi no bint o bint pagu, est possíbbili superai sa diferéntzia intra is chi podint andai in bibblioteca a si ligi unu líbburu e chi cussu líbburu, no podendisiddu ligi, si ddu podit ascurtai . Est una rivolutzioni culturali”. A parti custu, ande su centru, prima de s’acabbu de s’annu, at a essi possíbbili donai a is citadinus sa firma digitali, presentendu sa tessra sanitària ( progetu chi sa Regioni est difinendi in custus mesis), ativai cursu de dónnia tipu asuba de matérias diferentis, de s’informatica de basi a cussa prus avantzada, a sa creatzioni de situs “web”, a sa cumpiladura de is módulus, a is cursus de língua o de gràfica e ativai servítzius medas. Difatis, a dispositzioni de chi si iscriit, ddoi at 41 cursus de sighiri “on line” opuru fadendi letzioni frontali.
Francesca Curridori, Assessori a sa Cultura de su Comunu de Biddacidru, narat:” Est una grandu oportunidadi po is citadinus. Su centru chi fait parti de sa “mediateca” comunali intra pagu tempus at a arriciri unus cantu setzionis de sa bibblioteca, cun s’iscopu de fai bessiri sa m”mediateca” unu logu de formatzioni, de istúdiu e de aprofundamentu, de atóbiu e de spréviu. S’aspetu chi métitat prus cussideratzioni est cussu de oferri paris oportunidadis, de favoressi s’integratzioni de is disàbbilis me in s’iscola o me in su logu de trabballu po mesu de sa formatzioni, chi su centru “@ll in “est in gradu de donai. Potanti su cumbidu est de si iscriri a su centru: su servítziu est gratis. Me in su mesi de Làmparas est acabba u prmu cursu de ingresu ede informàtica fatu de su Comunu impari a su “CTP” de Sant’Éngiu e a sa Regioni, su númunu de is citadinus chi ant domandau de pigai parti a is cursus est istétiu meda prus mannu rispetu a cussu de is ammitius, is domandas de iscritzioni, difatis, funt istétias prus de centu. Oi seus in gradu de satisfai is esigéntziaa de totus, chentza cunsiderai s’edadi, su professioni: custa est una grandu satisfatzioni, finalmenti si podit fueddai de formatzioni fissa”. Difatis, cunsiderendu chi no ddoi at unu tempus in sa vida de s’ómini po imparai o po istudiai, ma chi sa formatzioni e s’agiornamentu si depint acumpangiai totu sa vida, po mesu de formas e mezus de comunicatzioni diferentis, oi, de domu, est possíbbili gosai de servítzius e fai operatzionis chi fintzas a sàtera dì, no si podiant nimmancu immaginai.
Intra pagu tempus, ant a essi a dispositzioni de is citadinus, su catalogu de is cursus de formatzioni e is módulus d’iscritzioni.
Po calisisiat isceda, si podit domandai a:
+39 070 935 63 56 (Assessorau Istrutzioni Púbbrica Província)
istruzione@provincia.mediocampidano.it

+39 070 931 44 97 (Centro @ll in – Mediateca comunale) Biddacidru
comune@llin.legalmail.it