Logo della Provincia del Medio Campidano

Sardegna

Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti

Vivere la campagna

Biddanoa franca. museu ispeciali po is tzurpus

braille

Saturday, March 17, 2012 - L'UNIONE SARDA

sàbudu 17 de Martzu de su 2012. L’Unione Sarda

Su fatu : In Biddacidru puru ddoi at atóbius, po favoressi s’integratzioni cun is chi no nci bint. In Biddanoa Franca una setzioni particulari chi si podit tocai iscrita in “braille”. “In Sardigna ddoi at unus cantu museus cun setzionis po is chi no biint”. Su motivu est craru: “ Is tzurpus tenint deretu a una vida normali e ddu ant giai dimostrau me in s’ isport e me in sa cultura”. Apellus fatus de Biddanoa Franca e de Biddacidru, chi ant ospidau duas propostas de sa setzioni de Casteddu de sa “Unione Italiana Ciechi” po sa cuinta giorronada internatzionali de “Braille”.
Su Museu. Su museu “ Il Mulino” de Biddanoa Franca est istétiu iscioberau aposta po fai a connosci sa vida e su linguàgiu de is tzurpus e sensibbilizai is alunnus e su territóriu asuba de su tzurpimini . Est unu de is pagus in Sardigna cun d-una setzioni po is tzurpus: repertus de tocai e spiegatzionis in “braille”. “Teneus su deretu de bivi in manera normali, po custu is istitutzionis depint agatai su dinai, po fai, me in is museus sardus, setzionis nobas adatas a is tzurpus” at nau Raimondo Piras, presidenti de sa setzioni casteddaia de sa “Unione Ciechi”.
Is Propostas. A Biddanoa Franca ddoi iat is alunnus de s’ iscola media, aici cumenti in sa palestra de Biddacidru, gratzias a s’agiudu de is istitutus comprensivus. Una proposta de integratzioni e de superamentu de su cuncetu de su “diversu”, cun s’agiudu de sa “Consulenza Tiflodidattica della Biblioteca Italiana per Ciechi”. Me in s’iscola media de Biddanoa Franca ddoi at Mattia, 11 annus, cun probbremas sèrius de vista. “unu piciocheddu de grandu sensibbilidadi, integrau beni cun is cumpangius. De Cabudanni una pipia cun probbremas de vista at a frecuentai s’iscola primària de Tuili. Teneus unu progetu de formatzioni po is maistus. Si no donant is finantziamentus, ddu eus a fai cun dinai nostru”, at spiegau sa dirigenti Lucia Orrù.
Is Tzurpus. Linda Salis est tzurpa ma tenit sempri una faci sorridenti. Imparat a is pipius tzurpus su linguàgiu “braille”, “800 línguas ddu impreant” at nau e apustis at arraspustu a is domandas de is piciocheddus e sighit narendi: “Curregiu is còmpitus cun d-unu scanner speciali. Candu bieis unu tzurpu me in sa bia no pentzeis de ddu agiudai spingendiddu ma prusapestu domandeddu si tenit abbisóngiu de cúncua cosa” at aciuntu Michele di Dino de su Centru de Consuléntzia.
Sa Letzioni. Cumportamentus po is tzurpus béssius normalis, in su isport e in sa música puru. Is letzionis prus importantis po is piciocheddus funt istétias: in Biddanoa Franca, giogai bendaus a su “show down”, su “ping pong” po is tzurpus, e in Biddacidru ascurtai su gióvunu Giacomo Deiana, tzurpu de Casteddu, sonai sa ghitarra.