Logo della Provincia del Medio Campidano

Sardegna

Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti

Vivere la campagna

Sa de 27 editzioni de su prémiu literàriu natzionali Giuseppe Dessì po is òperas pubbricadas in língua italiana

Giuseppe Dessì

Friday, March 9, 2012 - FONDAZIONE GIUSEPPE DESSI'

cenàbara 9 de Martzu de su 2012 - « Fondazione Giuseppe Dessì »

Sa fundatzioni Giuseppe Dessì e su Comunu de Biddacidru, cun s’amparu de su Consillu regionali de sa Sardigna, de s’Assessorau Regionali a s’Istrutzioni Púbbrica, de su Ministeru po is Benis e is Atividadis Culturalis, de sa Fundatzioni Banco di Sardegna, de s’Amministratzioni Provinciali de su Campidanu de Mesu e de su Cunsortziu Industriali de sa Província de su Campidanu de Mesu –Biddacidru, organizant unu Cuncursu literàriu Natzionali po is òperas pubbricadas in língua italiana.

SU CUNCURSU SI TZERRIAT “PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE DESSÌ” E SI PRETZIT ME IN IS SETZIONIS AVATANTIS:
• narrativa ( contus)
• poesia
• “Prémiu speciali de sa Giuria”
Su prémiu literàriu Giuseppe Dessì si donat a is òperas de narrativa e de poesia chi si diferentziant po calidadi literària, a foras puru de sa bona sorti cummerciali e pubbricitària.

Su prémiu intregat:
5.000,00 € po sa Narrativa
5.000,00 po sa Poesia
5.000,00 po su “Premio speciale della Giuria”.
Un’àteru prémiu est de 1.500,00 € pulliu pulliu, chi andat a dónnia finalista de is setzionis Narrativa e Poesia.

RÉGULAS GENERALIS


1) Sa participatzioni est oberta a totus is iscritoris e is poetas chi iscriint in língua italiana.
2) Is participantis depint inditai, in d-unu fógliu a parti e acapiau a sa spiditzioni de is líbburus, is própiu generalidadis ( nómini, sangunau, indiritzu e númunus de telèfunu).
3) Is giuraus podint donai atentzioni puru a òperas diferentis de cussas ammostadas de is autoris o de is editoris, si però tenint is recuisitus istabbilius in custu regulamentu.
4) Tocat a spidì 11 còpias de is líbburus de narrativa e de poesia a sa segretéria de su Prémiu aintru e no prus a tradu de su 15 de Làmparas de su 2012.
5) No si pigant in cunsideratzioni is òperas chi lompint apustis de sa data istabbilida, in dónnia modu fait fedi su timbru de sa posta.
6) Si podit pigai parti a ambaduas is setzionis.
7) Su giudítziu de sa Giuria no si podit discuti.
8) Sa participatzioni a su cuncursu cumportat s’arricidura de custu regulamentu. Su no osservai una scéti puru de is régulas est motivu de bogadura.
9) No est ammitia s’intregadura a paris meritu de is prèmius.
10) Is òperas donadas po su cuncursu no benint torradas.
11) S’ant comunicai po tempus a is autoris finalistas sa data e su logu de sa premiatzioni.
12) Sa Giuria no est obbrigada a fai pùbbricus is títulus de is òperas chi no lompint a sa premiatzioni finali.
13) S’ant a premiai, a parti is bincidoris, duus finalistas de sa setzioni Poesia e Narrativa.
14) Po s’intregadura de su “Prémio” est necessàriu chi s’autori finalista siat presenti a sa cirimónia de premiatzioni. Is autoris finalistas tenint deretu a su rimbussu de is ispesas.
15) Po su chi no est previdiu in custu bandu balint is delibberatzionis de sa Giuria.

NORMAS PARTICULARIS
Narrativa e Poesia

Is líbburus depint essi bessius apustis de su 31 de Gennàju de su 2011. Funt escludius cussus torraus a imprentai e is editzionis apustis de cussa originali.

Prémiu Speciali de sa Giuria
Su Prémiu est un’arreconnoscimentu chi sa Giuria si riservat de donai a un’autori o a un’òpera de generi literàriu diferenti. No est previdiu chi is autoris o is editoris mandint líbburus po custa setzioni.

Giuseppe Marras
Presidenti “Fondazione G: Dessì”


Commissioni
Anna Dolfi
Mario Baduino
Duilio Caocci
Giuseppe Langella
Massimo Onofri
Giancarlo Pontiggia
Stefano Salis
Evanghélia Stead
Giuseppe Marras


Si podint domandai àterus acraramentus e iscedas, asuba de custu bandu, a :
Segreteria organizadora
“Fondatzione G. Dessì”
bia Roma n°65 – 09039 – Biddacidru (VS)
Tel. 070 9314387 – 3474117655 – 3406660530

“Fax” 070 9314387 – 1782218462
http://www.fondazionedessi.it
“E – mail”: fondessi@tiscali.it