Logo della Provincia del Medio Campidano

Sardegna

Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti

Vivere la campagna

Riordinu e avaloramentu de is Archivius istoricus de is Comunus de sa Provincia de su Campidanu de Mesu

documento storico

Thursday, February 24, 2011 - COMUNICATO STAMPA

Giobia su 24 de Friaxu de su 2011 – Comunicau po is giornalis

S’Assessori a is Bènis Culturalis, Gianluigi Pianu, su 23 de Friaxu de su 2011, at presentau a is amministradoris, me in is localis de sa Presidéntzia a Seddori e me in s’Archíviu Stóricu de su Comunu de Guspini, su progetu de ordinamentu e de avaloramentu de is archívius istóricus de is comunus e de fai unu sistema archivisticu provinciali
A parti is síndigus e is amministradoris localis, chi ant sighiu cun interessu sa presentatzioni, ddoi iat sa Dot.ssa Anna Castellino de sa Subrintendèntzia Archivistica po sa Sardigna, chi at a agiudai s’Enti in su mentris chi si fait su traballu, e is Dot.ssas Anna Fuggi e Licia Meloni de sa Ditta Hyperborea, chi depit fai su traballu.
In s’atóbiu s’est decídiu de traballai impari cun is istitutzionis, chi custodiant sa storia e sa memória de su territóriu, e de avalorai su traballu, chi a bellu a bellu at a essi fatu, ponendiddu in su “web” impari a cussu giai fatu prima de is amministatzionis comunalis.
Totu su progetu depit essi biu in una prospetiva de innovatzioni tecnologica aici importanti de fai cunsiderai sa Província de su Campidanu de Mesu cumenti sa ghia regionali in custu ramu de grandu importu, chi no depit essi amparau e cundividiu (partziu) scéti in Sardigna.
“ Su scopu est cussu de creai unu Sistema Archivisticu Provínciali –SAP nascit in su 2006, cun su aprobatzioni de sa Regioni” narat s’Assessori Gianluigi Piano- e nascit de s’abbisongiu de avalorai e spratzinai unu patrimóniu, chi est testimóngiu de s’arragodu de su logu cosa nostra, arricu de storia e de cultura. Est unu traballu de grandu importu e utilidadi, chi arraspundit a dus abbisòngius: su primu est cussu de is entis pubblicus e privaus, chi tenint is documentus, de essi agiudaus in su traballu incolliosu de amparu e avaloramentu de su patrimóniu; s’atru abbisóngiu est cussu de is citadinus de pigai parti a s’amparu de sa memoria cosa insoru e de ndi podi gosai.
“Su traballai impari a is comunus giai de sa primu fasi est importanti meda”- sighit s’Assessori Piano- “poita ant a essi ativus meda in s’arriciri e in su spratzinai is connoscéntzias cun chini depit fai su traballu”. Cuncu comunu de sa Província at giai fatu, po contu propiu, traballus stravanaus, chi pertocant s’amparu de is documentus e chi funt stetius apretziaus, puru, de sa Subrintendentzia Archivistica de sa Sardigna.
Custu progetu tenit su scopu de fai gosai su patrimóniu de is archívius a is iscolas, a is universidadis, a is citadinus e a is istimadoris.
Sa Província de su Campidanu de Mesu est stetia sa prima in Sardigna a fai, po su chi riguardat is archívius, unu traballu aici mannu. Custu est scéti su primu passu po creai unu Sistema Archivisticu Provinciali, chi at tenni su cómpitu de cuntzertai realidadis diferenti, chi perou ant abarrai autónomas.
Su progetu, agiudau de sa Regioni Autónoma de sa Sardigna e de sa Província, est cumentzau e at a sighiri in su 2011, at essi gratis po is comunis e at a tenni cumenti iscopus:
su censimentu de is archívius de is 28 Comunus de sa Província de su Campidanu de Mesu ;
s’inventariu informatizau e s’ordinamentu de sa documentatzioni de is archívius;
s’aviamentu de su SAP e s’acordiu in su “web” de is datus cun is citadinus.